Drobečková navigace

Úvod > Služby

Služby

Geometrický plán

Geometrický plán je výsledek zeměměřické činnosti využívaný pro účely katastru nemovitostí. Je vždy nedílnou součástí nebo přílohou právní listiny (smlouvy, dohody, rozhodnutí státního nebo územního orgánu, rozhodnutí soudu, návrhu na zápis do katastru nemovitostí), podle níž má být proveden zápis do katastru nemovitostí, je-li třeba předmět zápisu zobrazit do katastrální mapy – je technickým podkladem pro zápis změny do katastru nemovitostí, zobrazuje-li se změna do katastrální mapy.

Vyhotovením geometrického plánu geodetem a jeho potvrzením příslušným katastrálním pracovištěm ještě nedojde k zápisu a zobrazení změny obsažené v geometrickém plánu do katastru nemovitostí. Zápis změny a její zobrazení do katastrální mapy se uskuteční až na základě návrhu na zápis do katastru nemovitostí podaného vlastníkem nemovitosti příslušnému katastrálnímu pracovišti. Návrhem na zápis je obvykle návrh na vklad nebo ohlášení změny o nemovitosti do katastru nemovitostí, jehož přílohou je právní listina, jejíž nedílnou součástí nebo přílohou geometrický plán je.

Geometrické plány zpracováváme pro všechny stanovené účely. Jsou nutné pro vklad a zápis do katastru nemovitostí. Nejvíce se využívá při rozdělení pozemku, změně hranic pozemku, vyznačení budov do katastru nebo změny vnějšího obvodu budovy, upřesnění hranic pozemků.

Vytyčení vlastnických hranic pozemků

Vytyčení hranice pozemku je zeměměřickou činností, jejímž výsledkem je označení (stabilizace) polohy lomových bodů hranice v terénu předepsanými hraničními znaky. S vytyčenou hranicí jsou v terénu seznámeni vlastníci všech dotčených pozemků, to jest pozemků, mezi nimiž je hranice vytyčena. O vytyčené hranici je vyhotovena dokumentace, kterou tvoří vytyčovací náčrt a protokol o vytyčení hranice pozemku.

Polohopisný a výškopisný plán

Mapový podklad od nás obsahuje zejména hranice pozemků převzaté z katastrální mapy, skutečnou polohu oplocení a staveb, komunikace a jiné zpevněné plochy, porosty, terénní reliéf, povrchové znaky podzemních inženýrských sítí, nadzemní a podzemní inženýrské sítě zobrazené podle podkladů dostupných u správců sítí nebo podle zaměřených povrchových znaků sítí a případně další objekty a informace podle potřeb projektanta.

Mapové podklady pro projekty vyhotovujeme v digitální podobě ve standardních grafických formátech DGN (MicroStation), DWG a DXF (AutoCAD), PDF (Adobe Acrobat / Reader), v závazných referenčních systémech – souřadnicovém systému S-JTSK a výškovém systému Baltském – po vyrovnání (Bpv) platných na celém území ČR.

Vytyčení stavby

Vytyčení stavby je geodetickou činností, jejímž výsledkem je vyznačení (stabilizace) polohy, výšky a tvaru objektů stavby nebo terénní úpravy geodetickými značkami v terénu. Vytyčení se provádí podle právoplatné projektové dokumentace stavby schválené ve stavebním řízení nebo předložené s ohlášením stavby.

Po dohodě s objednavatelem zajistíme i další práce z oboru geodézie (mapování, zaměření inženýrských sítí atd.). Dále zajistíme sepsání kupní nebo darovací smlouvy.